Legislatie generala

 

Legea nr. 46 CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (republicat);

HG nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România;

O.U. nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora;

OM nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor;

HG nr. 1.076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;

OM nr. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național;

OM nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

OM nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora;

OM nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 - privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional;

OM nr. 694 din 8 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești; Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 - privind împădurirea terenurilor degradate;

HG nr. 1.257 din 21 decembrie 2011- pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.


Legislație control cinegetic

 

Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic

LEGE nr. 486 din10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare

Hotărârea nr. 1679 din 10 decembrie 2008 - privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Ordin nr. 353 din 4 iunie 2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii

Ordin nr. 539 din 25.08.2009 - pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Ordin nr. 540 din 25.08.2009 - pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Ordin nr. 2.020 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

Ordin nr. 418 din 02.06.2005 - pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaț ional de Vânătoare și Protecție a Vânatului

Ordin nr. 219 din 1 aprilie 2008 (*actualizat*) - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice

Ordin nr. 1.115 din 16 iulie 2015 - pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Ordin nr. 44 din 11 ianuarie 2013 - pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic.

Ordin nr. 536 din 20 august 2009 - pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vânătoare în România.

Ordin nr. 1.342 din 24 august 2010 - privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii.

Ordin nr. 762 din 19 decembrie 2008 - pentru aprobarea modelului autorizației de înființare și funcționare a crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare și al documentelor legale de proveniență a exemplarelor de vânat care intră și ies în/din crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare.


Legislatie control silvic

 

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

Legea nr. 374 din 05 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) dinLegea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

HG nr. 1.004 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund ...

HG 668 din 29 iunie 2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

OM nr. 1.346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

HG 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier

OG 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

OM 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control ... - Due Diligente

OM 836 din 07 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special.

OM 837 din 08 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

OM 856 din 14 octombrie 2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase Despre noi Legislatie Conducere Organizare Control Programe si strategii Rapoarte si studii Informatii interes public Solicitare informatii (Legea 544/2001) Buletin informativ (Legea 544/2001) Buget din toate sursele de venituri Bilanturi contabile Achizitii publice Declaratii de avere si de interese Formulare tip Date contact trimitere copie C.I. si C.U.I. Consultare publica Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal


Pentru textul complet al fiecarei legi accesati va rog urmatorul link


HOTARARE Nr 1004 2016


LEGE Nr. 171/2010

Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2016


ORDIN AUTORIZARE PIETE/TARGURI POMI CRACIUN

ORDIN Nr. 1073/79 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, trgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase


HG nr 470 MODIFICATA CU HG 787

Hotărrea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn


OM 596 MODIFICAT CU OM 728.doc

ORDIN nr. 596 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase


ORDIN Nr. 596 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase