Scoatere terenuri din fond forestier

Terenuri forestiere cu suprafata pana la 1 ha:

1. Solicitarea beneficiarului de scoatere definitive sau temporara a terenului din fondul forestier national, adresata Garzii Forestiere Bucuresti;

2. Memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii terenului din fondul forestier national;

3. Plan de incadrare in zona;

4. Plan de situatie al amplasamentului care urmeaza a fi ocupat precum si, dupa caz, a terenului care se preda in compensare care trebuie sa prezinte stampila de cadastru. Din plan sa rezulte situatia terenului inainte de afi scos din fondul forestier, precum si dupa ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea.

5. Fisa tehnica de transmitere-defrisare, intocmita si aprobata in conformitate cu prevederile OM 58/2003. In cazul scoaterii definitive cu teren in compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare.

6. Studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, intocmit de unitati abilitate;

7. Extras de carte funciara si fisa bunului imobil pentru terenul care se ofera in compensare;

8. Avizul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului sau acordul proprietarului pentru terenurile forestiere altele decat cele din proprietatea publica a statului;

Dupa verificarea documentatiei de catre reprezentantul Garzii Forestiere, se va completa cu urmatoarele documente:

9. Acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz;

10.Copie dupa documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara, in conformitate cu prevederile art. 92, alin. (4) sau a art. 93 din Legea nr. 18/1991 republicata.

11.Documentatia obiectivului avizata de institutiile competente